Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni

Bu doküman, şirketimiz Avens Havalandırma Şirketleri A.Ş. tarafından https://www.avensair.com/ internet sayfası üzerinden yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 

Açık Rızanıza Bağlı Olarak;  

1. İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:  

Siz Müşterilerimizin çevrimiçi ve/veya basılı formlar vasıtasıyla paylaştığı kimlik bilgileriniz (adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası); internet sitemizi kullanımız sırasında toplanan müşteri işlem bilgileriniz (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları), pazarlama bilgileriniz (alışveriş geçmişi, açık veya örtülü kullanıcı reytingleri), işlem güvenliği bilgileri (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi gibi Trafik Verileri) ile internet tarayıcınız veya internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verileriniz işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin İşleme Amaçları ve Hukuki Sebebi:  

https://www.avensair.com/’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan kapsamlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5. maddesinin 1. fıkrası “açık rıza” hukuki sebebine bağlı olarak işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Verileri Saklama ve İmha:  

Şirketimizin kişisel verileri saklama ve silme işlemleri için bir Saklama ve İmha Politikası mevcuttur. Kişisel verilerinize ilişkin saklama ve imha işlemleri bu politika kapsamında yürütülmektedir. Buna göre KVKK’da veya ilgili kanunlar ile sair ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak olası uyuşmazlıklar da göz önüne alınarak hukuki ilişkimizin sona ermesinden itibaren 10 yıllık dava zamanaşımı süresinin geçmesiyle verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz yasal olarak mümkün olduğu nispette en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız:

- KVKK’nın 11. maddesi kapsamında;
- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Eksik veya yanlış verilerinizin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep etmesi halinde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkması durumunda sonuca itiraz etme ve
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu

Avens Havalandırma Şirketleri A.Ş.  (“Avensair.com” veya “Şirket”)  

Avensair.comolarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Avensair.com internet sitemiz aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır. Aydınlatma Metni, Avensair.comtarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.avensair.com/ adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

2. İlgili Kişiler  

Müşteriler

Veri Kategorileri

1- Kimlik Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası; Sunulan Ürün ve Hizmetlerden Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimleri Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:  

Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik formları, Giriş Yap ve Kayıt Ol sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler:  

E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası

3- Hukuki İşlem Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

4- Müşteri İşlem Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriler:  

Fatura Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talepler

5- İşlem Güvenliği Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

6- Finans Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri

7- Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

8- Lokasyon Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

Konum Bilgileri

Kişisel Verilerin Aktarılması  

Müşterilere ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarılması” başlıklı 8. maddesindeki ve/veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

Yukarıda sayılan amaçlarla Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında mevzuata uygun bir şekilde (ürünün gönderimi için) satın alınan ürünün üreticisi, satıcısı, (ürünün teslimatı için) kargo şirketleri, (ürüne ilişkin ödemenin alınabilmesi için) bankalar ve (teslimat vb. hususlarda bilgi vermek üzere) toplu SMS / e-posta gönderiminde çalışılan iş ortaklarımıza ve (gerektiğinde satış sonrası hizmetler için) tedarikçilerimize ve ürün yetkili servislerine, hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği yetkili kişi ve resmi kurumlara aktarılabilmekte ve teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.